Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2!!

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (สสส) ที่วางไว้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำ “โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project) รุ่นที่ 2” ขึ้น โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ (Phase)

ระยะที่ 1 (Phase 1)

ขั้น commitment

หน่วยงานจะได้รับการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EPEx และความสำคัญของผู้นำองค์การ การอบรมประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและพื้นที่ในการพัฒนา และการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพขององค์การ

ระยะที่ 2 (Phase 2)

หน่วยงานจะได้รับการอบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 6 หมวด การลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา
จากที่ปรึกษาโครงการฯ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาที่กำหนด

ระยะที่ 3 (Phase 3)

ขั้น commitment

หน่วยงานจะได้รับการอบรมการจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (Sefl Assessment Portfolio: SAP) การอบรมผู้ประเมินภายในองค์การ รวมทั้งได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการดำเนินการ (Valiadation) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพหลังจากเข้าร่วมโครงการ

ซึ่งสกอ. จะได้จัดส่งรายงานการตรวจประเมินเพื่อยืนยัน (Validation report) ให้แก่หน่วยงานผ่านการดำเนินการในระยะที่ 3 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศต่อไป